Vídeos


O Sensei

O Sensei

Kobayashi Sensei

Kobayashi Sensei

Shikanai Sensei - Kosadori iriminage

Shikanai Sensei - Yokomen uchi

Horikoshi Sensei - Tsuki / Tantodori - 1

Horikoshi Sensei - Katate Ryote Mochi - Kokyu ho

Aizenkai.